Karen Travers (C '00, MA '03)

White House Correspondent, ABC News - Fall '19 Fellow